Algemene Voorwaarden

Vooraleer je account bij Jos Carremans (hierna ‘Jos C’ of ‘wij’) aan te maken, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna ‘regels’ of ‘reglement’) aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Jos Carremans zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. Jos C behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: info@joscarremans.be

 

Uw account bij Jos C is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Jos C kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen..

 

Wanneer je een account aanmaakt bij Jos C stellen wij tijdelijke opslagruimte ter beschikking voor het opladen van je eigen digitale beelden. Deze opslagruimte dient om je te helpen bij het aanmaken van je producten, en mag je niet beschouwen als een backup of archief van je beelden. We raden je ten zeerste aan om zeker je originelen te bewaren en de nodige maatregelen te nemen ter bewaring van je digitale bestanden. Jos C kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van de bestanden die je hebt opgeladen. Jos C behoudt zich tevens het recht om beelden in accounts te verwijderen zonder enig bericht. 

 

Je moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier een minimale pixel-resolutie moeten hebben. De editor geeft aan of de digitale beelden al dan niet de vereiste resolutie hebben om geprint te kunnen worden. Jos C is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. Jos C is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. Je aanvaardt dat je kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.
Aangewezen resolutie is 150 ppi op ware grootte, 300 ppi kan ook gebruikt worden om heb printen.

 

Er is geen inschrijvingsgeld nodig om een account te openen bij Jos C. Je moet minimaal 18 jaar zijn om gebruik te maken van onze service. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet een van je ouders of je voogd deze overeenkomst afsluiten. Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je aan de bovenstaande leeftijdsvoorwaarden voldoet. Om lid te worden moet je o.a. een geldig, actief emailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

 

Je mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:

• Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal). Voor materiaal dat niet ingaat tegen de openbare orde en goede zeden, maar alleen geschikt is voor volwassenen, raadt Jos C aan om een adult content waarschuwingslabel te gebruiken bij de uitwisseling van die foto’s.

• Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

• Elk materiaal dat is verzonden vanuit een anoniem of vals adres. Jos C is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van een zending. Jos C is noch verplicht noch in staat om alle zendingen te herzien of op hun inhoud te controleren. Als Jos C toch kennis krijgt van een zending die een onwettige activiteit betreft of onwettige informatie bevat, zal Jos C onmiddellijk de toegang tot deze informatie verhinderen en de schending melden aan de Procureur des Konings en de bevoegde autoriteiten. Jos C behoudt zich het recht voor om elke informatie met betrekking tot je account en je beelden mee te delen aan de bevoegde autoriteiten, indien deze daartoe een gegrond verzoek richten aan Jos C.
Jos C is in dit geval niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.

 

Al onze prijzen zijn inclusief belastingen, btw (0%) en taksen. Een overzicht van de verzendkosten voor onze producten vind je op onze website. Prijzen kunnen aangepast worden, voor een actuele prijssetting kan u steeds op onze website terecht.

 

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

Bezorging van de afgedrukte foto’s vindt plaats via de post of via (internationale) bezorgdiensten. Jos C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de Post, DPD of andere bezorgdiensten. De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Wij spreken over productiedagen, dit wil zeggen: dagen waarop geproduceerd worden. Van maandag tot vrijdag, niet in weekends of op feestdagen. Levering valt NA de productiedagen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

Wat gebeurt er indien het pakketje met je bestelling zoek raakt? Als jouw bestelling niet binnen de 5 weken na de orderbevestigingsdatum arriveert of je krijgt een mailtje van de leverfirma dat jouw pakketje zoek is en ze het niet terug vinden, heb je nog 2 weken om Jos C te informeren. Jos C zal dan jouw product opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen.

Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren? Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar Jos C door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maak je geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van Jos C verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retour gekomen bestellingen niet mogelijk, we rekenen hier opnieuw een verzendkost aan.

Voor aan Jos C geretourneerde pakketjes door een fout van leveringsmaatschappij zal Jos C de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd? Neem eenvoudig binnen de week contact op met Jos C als ondanks de door Jos C genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product, alsook van de verpakking ongeopend, rond om rond en geopend. Jos C zal een dossier opstarten bij verzendingsdienst en een schadevergoeding via deze partij vorderen en zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Pakketen die terug keren naar Jos C zullen 6 maanden worden bewaard. Daarna worden ze helaas vernietigd.

 

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of via overschrijving voor levering. Jos C werkt voor de online betalingen samen met Mollie. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. 

 

De koper is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten die betrekking hebben op onze websites en diensten, via een geldige betalingsmethode. Bij laattijdige betaling wordt een administratieve kost van €6 in rekening gebracht per verstuurde aanmaning. Als de betaling mislukt of achterstallig is, kunnen wij kosten aanrekenen voor het gebruik van andere incassomechanismen. Ingeval de koper in gebreke blijft, behoudt de verkoper zich het recht om over te gaan tot een incassoprocedure, waarvan de administratieve kosten met een minimum van € 15 ten laste zijn van de koper. Alle bedragen die niet zijn voldaan op de vervaldag worden van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 30 (voor alle bestellingen hoger dan € 25). Wanneer de bestelling lager is dan € 25 dan bedraagt de minimum forfaitaire schadevergoeding €15. Op het verschuldigde bedrag zijn eveneens de wettelijke interesten verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag.

 

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Jos C werkt nooit met een stockproduct. Ieder product is speciaal gemaakt en geproduceerd voor de klant al dan niet met een lay-out wijziging.

Wetgeving: Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen. Mogelijke kosten in geval van herroeping zijn beperkt tot de kosten voor de terugzending van de ontvangen producten. Indien de klant reeds betaalde voor de geretourneerde goederen, dan zal het bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten worden terugbetaald.

OPGELET: Elk recht op retour vervalt ingeval van levering van producten die op maat, volgens de specificaties van de klant worden gemaakt. Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Jos C kan de aangekochte goederen bijgevolg niet terugnemen binnen de gestelde termijn van 14 dagen, gezien de goederen vervaardigd werden volgens de specificaties van de klant en de goederen een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Hierdoor vervalt het heroeppingsrecht van de bij Jos C aangekochte goederen volledig.

 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@joscarremans.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Voor gerechtelijke betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Bij extra vragen kan je steeds terecht op info@joscarremans.be